සමතා


ගණිත
මිණිත
හැඩයම් වැඩ
ඇත
නූලට !!

ණැන
ඇතා
ගුණ නැතා
හේ වේය
(අ)සමතා෴෴

Comments

Post a Comment

Your comments are most welcome!
ඔබේ ප්‍රතිචාරය මට සතුටකි, දිරියකි !,සංයමයෙන් යුතුව ප්‍රතිචාර දක්වන්න.

PS
ප්‍රතිචාර‍යක්- comment එකක් - දමන්න කිසියම් හො අපහසුතාවක් ඇතොත් - මේ ලිපිය කියවන්න. මෙතනින්  

Popular posts from this blog

සුරාන්තය (The Orgasam)

෴෴නිර්වස්ත්‍ර වු පරම සුවය! ෴෴